Navigácia

Aktivity

Vzdelávacie aktivity

Stredoškolská odborná činnosť


 

SOČ je záujmová odborná činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne, alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. 

Ako písať, prezentovať a obhajovať prácu SOČ - metodická príručka

Súťažné odbory - viac

Postupový kľúč - viac

 

Bilingválne vzdelávanie - metóda CLIL


CLIL (Content Language Integrated Learning)  z  hľadiska cudzojazyčného vzdelávania patrí CLIL medzi metodiky bilingvalného vzdelávania. Je to inovatívny prístup, ktorý mení spôsoby, akými sa študenti oboznamujú s učivom a ktorý urýchľuje získavanie základných komunikačných schopností v cudzom jazyku. Výsledky projektov a porovnávania ukazujú, že týmto spôsobom vyučovania sa zvyšuje a urýchľuje kvalita výučby všeobecne - vzdelávacích a odborných predmetov, ako aj jazyková príprava.

Hlavné ciele metodiky CLIL

 •  prepojiť vyučovanie cudzích jazykov s praktickým životom žiakov
 •  výrazne rozšíriť kontexty, v ktorých budú žiaci pripravení cudzí jazyk účinne využívať
 • rozšíriť slovnú zásobu žiakov  

     CLIL vytvára rovnováhu medzi jazykovým a odborným vzdelávaním. Nejazykový predmet sa rozvíja prostredníctvom cudzieho jazyka a cudzí jazyk prostredníctvom nejazykového predmetu. Cudzí jazyk sa využíva ako nástroj vzdelávania, nie len ako výsledok procesu vyučovania. Cieľom tejto metódy vyučovania je zlepšovanie schopností a zručností študenta v cudzom jazyku tým, že sa cudzí jazyk považuje za nástroj komunikácie a nie za samostatný predmet.

Viac:

http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2965/VYUKA-METODOU-CLIL.html/

http://www.goethe.de/ges/spa/dos/ifs/enindex.htm

http://www.statpedu.sk/sk/Vyskum-overovania-sutaze-a-vzdelavacie-aktivity/Experimentalne-overovania/Sucasne-projekty/Didakticka-efektivnost-metody-CLIL.alej

http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/Publikace_ke_stazeni.pdf

 

English week active


týždenný kurz anglického jazyka, počas ktorého si môže žiak precvičiť a  zdokonaliť svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku s lektormi pochádzajúcimi z anglicky hovoriacich krajín - viac

 

Týždeň globálneho vzdelávania


Prebieha od 23.  do  27. 2. 2015

Progra týždňa - viac

 

Jazykové kurzy


DSD program - viac

Obchodná angličtina - certifikovaný kurz ročný

Latinčina

 • ročný kurz v rámci povinne voliteľných predmetov
 • nepovinné záujmové vzdelávanie​

 

Intenzívne kurzy - ANJ s anglickými lektormi - platené

Nepovinné kurzy v rámci vzdelávacích poukazov - ANJ, NEJ, FRJ

Zahraničné jazykové pobyty a stáže - viac


 

 

Školské kolo SOČ

Koordinátor SOČ

Meno: Mgr. Vašková
Email:

Školské kolo SOČ

Ponuka tém 2016/17 -viac


 

CLIL

Pre školský rok 2016/17 ponúkame vyučovanie metódou CLIL  predmety:

 • Dejepis v ANJ - III. ročník 8 ročného štúdia
 • Etická výchova v ANJ - II.ročník 4 r. štúdia a VI.r. 8 ročného štúdia
 • Človek v ohrození v NEJ alebo ANJ - I. ročník 4 r. štúdia a V.r. 8 ročného štúdia
 • Obchodná angličtina - maturitný ročník

Počítačová bezpečnosť

 

Kino: Kyberšikana - Mgr. Binčíková - viac

Poslucháreň: Antivírus, Sociálne siete - Mgr. Krejčová - viac

Nové knihy

Z prostriedkov rodičovského združenia boli zakúpené nové knihy do školskej knižnice. Typy na nákup kníh dali žiaci a učitelia v kampani "Čo mi chýba v školskej knižnici".

Prehľad nových kníh - tu 


 

Kontakt

 • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
  Ul. 1. mája 8, Malacky
 • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 17592815

Právne informácie