Navigácia

Profil školy

Naše gymnázium bolo a je jedinou štátnou strednou školou v Malackách.Preto prevažná väčšina pedagógov, lekárov, právnikov, ekonómov, inžinierov...v celom tomto regióne sú absolventi práve našej školy. Toto je najväčší a najdôležitejší prínos nášho gymnázia pre Malacky a ich široké okolie. Dnes má naša škola obrovský kapitál. Vynikajúcich pedagógov a skvelých študentov.   

RNDr. Elena Krajčírová,  riaditeľka školy


Medzinárodná akreditácia školy

Akreditácia školy na medzinárodnej úrovni u IES London, vysoký rating školy pridelený medzinárodnou komisiou. Absolventi získavajú celosvetovo uznávaný certifikát v slovenskom a anglickom jazyku /na požiadanie i v inom cudzom jazyku/ zo všetkých vzdelávacích programov, ktoré absolvujú. Viac.

 


Medzinárodné vzdelávacie programy

DSD program - príprava na získanie nemeckého jazykového diplomu. Viac

Ekonomika - trojročný kurz s medzinárodnou akreditáciou u IES London

Obchodná angličtina - ročný kurz s medzinárodnou akreditáciou u IES London

Licencia na realizáciu programu Cena vojvodu z Edinburghu  - viac

 


Bilingválne formy vzdelávania

Anglická sekcia: dejepis, etika, literatúra, obchodná angličtina, človek v ohrození

Nemecká sekcia: človek v ohrození, reálie nemecky hovoriacich krajín, literatúra

 


Členstvo školy v profesných združeniach

Shulen Partner der Zukunft - škola je zaradená do medzinárodnej siete škôl DSD 

Mladí vedci Slovenska - podpora študentskej výskumnej práce 

Škola je zaradená do medzinárodnej siete "Aktívne globálne školy"


Štúdium cudzích jazykov  - cudzie_jazyky(1).pdf

Povinné vzdelávanie:  výber dvoch jazykov z  anglický, nemecký, francúzsky, španiesky, DSD program

Nepovinné: latinský jazyk, obchodná angličtina

Záujmové:  latinský, španielsky, ruský

Rozšírená hodinová dotácia vo všetkých ročníkoch

Cvičenia a konverzácie v treťom a štvrtom ročníku

Medzinárodné projekty v cudzom jazyku

Zahraničné jazykové stáže a pobyty

Aktívna spolupráca s Jazykovým inštitútom  rakúskej armády vo Viedni


Štúdium humanitných predmetov

Škola je zaradená do siete škôl -  Aktívne globálne školy

V školskom vzdelávacom programe sú nad rámec štátneho vzdelávacieho programu zaradené predmety:

 • Človek v ohrození - globálne problémy a ich právne aspekty
 • Ekonomika - certifikovaný program
 • Modul volitelných predmetov - spoločenskovedné zameranie III. a IV. ročník
 • Modul volitelných predmetov - zameranie na ekonomiku III. a IV. ročník

 

Realizácia školských, regionálnych a medzinárodných projektov s humanitným zameraním

Aktívana činnosť debatného klubu - rétorika a kritické myslenie, člen Slovenskej debatnej asociácie


Technické a prírodovedné vzdelávanie

V školskom vzdelávacom programe sú nad rámec štátneho vzdelávacieho programu zaradené predmety:

 • Experimentálne vedy
 • Experimentálne merania
 • Interaktívne spracovanie informácií
 • Modul volitelných predmetov - prírodovedné zameranie III. a IV. ročník
 • Modul volitelných predmetov - matematickofyzikálne zameranie III. a IV. ročník
 • Modul volitelných predmetov - zameranie matematika, informatika III. a IV. ročník

 

Prezentácia

Realizácia bádateľských projektov, práca v teréne - viac

Nadštandartné vybavenie laboratórií - meracie systémy s prepojením na PC

Spolupráca s odbornými inštitúciami - stáže, SOČ, súťaže a konferencie


A čo ešte..

 • Vysoká kvalita výučby, plne kvalifikovaný tím učiteľov, vysoká náročnosť na vedomosti žiakov
 • Uplatnenie absolventov na domácich i zahraničných vysokých školách - viac
 • Moderné formy a metódy vzdelávania E - learningové vzdelávanie, online testovanie, kvalitné výučbové softvéry...
 • Medzinárodné projekty, odborné stáže, študijné pobyty, spolupráca s odbornými inštitúciami
 • Aktívna spolupráca s vysokými školami
 • Dosahovanie vynikajúcich výsledkov v predmetových súťažiach, olympiádach, stredoškolskej odbornej činnosti - viac
 • Bohatá mimoškolská činnosť - viac
 • Široká ponuka zrekonštruovaných a nadštandartne vybavených odborných učební - viac
 • Školská knižnica s cudzojazyčnými sekciami
 • Vlastná školská jedáleń, školský bufet
 • Zrekonštruovaný športový areál - telocvičňa, posilňovňa, vonkajšie ihriská, lodenica
 • Krásny areál školy - sedem pavilónov umiestnených v školskom parku s náučným chodníkom a oddychovými zónami
 • Servis pre rodičov - internetová žiacka knižka, online komunikácia
 • Tvorivá atmosféra
 • Skvelí študenti....wink

 

 

Zriaďovateľ školy

Vedenie školy

Riaditeľka: RNDr. E. Krajčírová
Zástupkyňa: Mgr. Janka Krejčová

Študijné odbory

Gymnázium - 4 ročné štúdium

Gymnázium - 8 ročné štúdium

Odkazy

Fotogaléria

Kontakt

 • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
  Ul. 1. mája 8, Malacky
 • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 17592547

Právne informácie