Navigácia

Erasmus+ KA101

o projekte

Názov: Budovanie a rozvoj kapacít na úrovni školy

číslo projektu: 2019-1-SK01-KA101-060069

trvanie projektu: 1.6.2019 - 30.11.2020

výška grantu: 33 325 €

Ciele projektu:

 1. Kľúčovým cieľom projektu je posilnenie a rozvoj personálnych kapacít a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v škole pre výchovno vzdelávací proces prostredníctvom získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni.
 2. Špecifickým cieľom školy v projekte je rozvoj všeobecných jazykových kompetencií pedagogických zamestnancov/"neangličtinárov" na kľúčových pracovných pozíciach a manažmentu školy, ktorí budú reprezentovať školu na podujatiach a súťažiach medzinárodnej úrovne a rozvinúť komunikačné jazykové kompetencie a zdokonaliť integrované spôsobilosti zamestnancov, ktorí už jazyk ovládajú ako mierne pokročilí používatelia a ktorí budú vyučovať odborné predmety nielen v bilingválnej forme.
 3. Projektovým cieľom školy je podporiť medzinárodnú partnerskú spoluprácu školy a zamestnancov s inými školami, inštitúciami v európskom priestore, ktorá poslúži profesionalizácii práce, revitalizácii používaných metód a foriem, výmene inovácií a osvedčených postupov na rôznych internacionálnych platformách. Projektové aktivity plánujeme realizovať v UK a na Malte pod vedením britských lektorov.
 4. Aktivitami projektu zabezpečíme aj zmenu postojov učiteľov a tým aj žiakov k riešeniu problémov v európskom priestore, formovanie pocitu vzájomnej zodpovednosti a spolupatričnosti, zintenzívnenie vzájomných vzťahov medzi pedagógmi aj medzi pedagógmi a vedením školy,   vytvoreniu pozitívnej atmosféry v partnerskom trojuholníku žiak - učiteľ - rodič a tým budovaniu kultúry školy.

 

Aktivity:

 1. Úvodné stretnutie.
 2. Tvorba projektovej stránky.
 3. Prípravný jazykový kurz.
 4. Fyzická mobilita: Jazykový kurz všeobecného anglického jazyka na Malte.
 5. Priebežné stretnutie.
 6. Workshop pre učiteľov.
 7. Fyzická mobilita: Špecializované jazykové sústredenie zamerané rozvoj profesijných kompetencií v oblasti metodológie CLIL a jej aplikácia v praxi.
 8. Priebežné stretnutie.
 9. Workshop pre učiteľov.
 10. Odborné informačné stretnutie eTwinning.
 11. Odborné informačné stretnutie School Gateway.
 12. Odborné informačné stretnutie European Schoolnet Academy.
 13. Tvorba eTwinningových projektov.
 14. Vypracovanie priebežnej správy.
 15. Blok otvorených hodín.
 16. Metodický deň.
 17. Priebežné stretnutie.
 18. Školské podujatie: Deň jazykov.
 19. Záverečný seminár.
 20. Vypracovanie záverečnej správy.

 

Harmonogram

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Kontakt

 • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky
  Ul. 1. mája 8, Malacky
 • +421 34 772 24 69
Počet návštev: 17592875

Právne informácie